Ankieta - Analiza SWOT obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej na lata 2014-2020


Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zamierza dokonać wyboru celów działania stowarzyszenia na lata 2014-2020. Zakończone zostały prace analityczne dotyczące naszego obszaru działania.
Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. Zapraszamy nadanie rang poszczególnym, zidentyfikowanym w opisie diagnostycznym silnym i słabym stronom naszego obszaru oraz szansom i zagrożeniom zebranym w SWOT. Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.